“… SÁM TU LÀ CỘI PHÚC …”
Chữ Tu công đức vô lường,
Ba đời chư Phật thường thường độ sanh.
Ai ơi, gắng chí tu hành!
Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.
Người đời sớm phải tri cơ,
Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây.
Chở che nhờ đức cao dầy,
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.
Đường mê xin chớ bước lầm,
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình. O
Chớ nên hại vật sát sanh,
Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.
Cuộc đời khác thể chiêm bao,
Thảy đều giả huyễn, hơi nào mà mong.
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,
Công danh phú quý cũng chung một thời,
Của đời trả lại cho đời,
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?
Đổi thay máy tạo không ngằn,
Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. O
Khuyên đừng trách lẫn trời già,
Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm.
Một khi thiện ác gieo nhân,
Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi.
Người đời nghĩ đó mà coi,
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao.
Khuyên đừng nại chút công lao,
Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi.
Tâm minh vốn đã sẵn rồi,
Ở trong mình có há ngoài đâu xa. O
Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,
Tham thiền, niệm Phật ấy là công phu.
Tháng ngày thấm thoát phù du,
Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.
Thiện căn trước đã đền bồi,
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.
Tránh vòng sáu dục bảy tình,
Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. O
Rõ ràng phước tội tại tâm,
Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.
Máu tham tràn khắp xưa nay,
Lợi danh biết mấy cho vừa lòng ai.
Chớ ham chen lấn đua đòi,
Cũng đừng ỷ sức cậy tài mà ngông.
Vượn còn biết mến trăng trong,
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ?
Hãy theo chính pháp mà đi,
Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. O
Tu hành sớm tối lo lường,
Đừng ham những cảnh vô thường thế gian.
Cho hay hoa nở cũng tàn,
Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.
Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,
Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi.
Không rời chánh niệm hào li,
Sớm trừ vọng tưởng, dứt kỳ tử sinh.
Để cho tâm trí quang minh,
Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài
P/s : Mừng đại lễ Phật Đản 2017
Cầu chúc an cho tất cả mọi người, ngày Rằm an lành

Comments are closed.