BUỒN VÀ SỢ

BUỒN VÀ SỢ.
Buồn vì trong một cuộc họp do Hội chưa có cán bộ sa. Phòng X sang giúp rồi lại chơi trò bớt câu, bớt từ để lừa người mù ký.
Buồn vì khi đó, gần hết Ban chấp hành lại định à uôm cho xong chuyện.
Ai đó đã nói: “còn danh dự là còn tất cả”. Vậy để những người sáng khinh thường coi mù như những đống bị thịt nâng lên, đặt xuống, đặt đâu ngồi đấy, cho gì ăn lấy là không được.
sợ vì có mỗi một cái việc cỏn con đã theo người về đất bụi lại đào lên và quyết giở trò của bọn đạo tặc. Buồn vì lương tâm giờ rẻrúm và là những hạt bụi làm bẩn mắt những kẻ thừa hành.
See Translation