Cái này không chỉ đúng cho trẻ con với người lớn mà còn đúng cho người cả người lớn với người lớn nữa