Cái này không chỉ đúng cho trẻ con với người lớn mà còn đúng cho người cả người lớn với người lớn nữa

1  
Cái này không chỉ đúng cho trẻ con với người lớn mà còn đúng cho người cả người lớn với người lớn nữa
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *