Không bất cứ một người Việt Nam nào lại muốn “phá bỏ mối quan hệ Việt

Không bất cứ một người Việt Nam nào lại muốn “phá bỏ mối quan hệ Việt – Trung” nếu như nó không “mơ hồ”, “viển vông” và đặc biệt là vi phạm tinh thần độc lập dân tộc.
Những tuyên bố về “4 không” của Trung Quốc hôm nay chính là bằng chứng chống lại tinh thần “bốn tốt” do chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây đề xuất.
Các bài học lịch sử và thực tế cho thấy với Trung Quốc, không bao giờ được cả tin, mơ hồ để rồi nhận lại sự “viển vông” mà hãy nhìn vào những hành động của họ để hành xử cho hợp lý.
See Translation