Mới có 5 năm á

1 1 1 1 1  
Mới có 5 năm á ! Phải 30 năm chứ c nhỉ ?
See Translation