“Năng lực Ở MỘT MÌNH là năng lực YÊU

“Năng lực Ở MỘT MÌNH là năng lực YÊU. Điều đó có vẻ ngược đời với bạn, nhưng không phải vậy. Đây là chân lý tồn tại.
Chỉ những người có khả năng ở một mình mới có khả năng để yêu thương, để chia sẻ, để đi vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác, mà không sở hữu người khác, không trở nên lệ thuộc vào người khác, không thu nhỏ người khác thành một đồ vật, và không trở nên nghiện người khác.
Họ cho phép người khác tự do tuyệt đối, bởi họ biết, nếu người khác ra đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể bị người khác lấy đi, bởi vì nó không do người khác trao cho họ.”
(Trích từ OSHO – Những phút Thiền)
See Translation