Sách “Romeo đi tìm công chúa” gồm toàn những câu đố logic và toán học vui

Sách “Romeo đi tìm công chúa” gồm toàn những câu đố logic và toán học vui, có câu thì dễ, nhưng có câu thì khó vỡ đầu luôn.
Ví dụ như câu sau (không dễ nhưng chưa phải khó nhất):
Tòa lâu đài này nằm trên đỉnh núi cheo leo, và từ chỗ họ
đến chỗ lâu đài là một vực núi dựng đứng rất sâu, không có
cách gì đi qua được. Romeo bèn cầu cứu bà tiên qua chiếc
mũ thần.
Bà tiên xuất hiện trên một con ngỗng trời, và đem theo một
con lừa. Bà nói với Romeo rằng:
– Con lừa này tuy hơi còi nhưng rất giỏi, có thể trèo núi. Mi
mà cưỡi lừa này đi thì trong một ngày sẽ sang được bên kia
vực. Bây giờ mi hãy nói duy nhất một câu gì đó đi. Nếu là
câu nói sai thì ta sẽ không cho mi cái gì cả, còn nếu là câu
nói đúng ta sẽ cho mi con lừa.
Con lừa còi của bà tiên chở được một người, nhưng
không thể chở nổi hai người. Nếu Romeo cưỡi nó sang
bên kia vực, thì khi tìm được công chúa rồi sẽ không
cùng với công chúa cưỡi lừa về lại phía bên này vực
được. Cái mà Romeo cần là con ngỗng trời to khỏe hơn,
trở được hai người cơ, và bay nhanh qua được vực, chứ
không phải con lừa.
Hãy giúp Romeo tìm ra một câu nói để nhận được con
ngỗng trời từ bà tiên!
Dù dễ hay khó, đọc vào là cả IQ và EQ sẽ tăng, không tăng trả lại sách đòi lại tiền 😀