Thăm chính thức Bộ Quốc Phòng Mỹ và tham gia chứng kiến hoạt động của Lầu 5 Góc nơi điều khiển hoạt động của toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và cho thử sờ vào nút bấm hạt nhân

Thăm chính thức Bộ Quốc Phòng Mỹ và tham gia chứng kiến hoạt động của Lầu 5 Góc nơi điều khiển hoạt động của toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và cho thử sờ vào nút bấm hạt nhân.
Hai anh em vào thăm tận Phòng họp của Bộ trưởng và phòng truyền thống quân đội Mỹ để nghe về công nghệ tác chiến mới
Bộ trưởng cử trợ lý chiêu đãi Hải sản Canada

Comments are closed.