Vợ mềnh thương mềnh lắm

Vợ mềnh thương mềnh lắm, sợ mềnh khát nước nên sáng nào cô ấy cũng làm cho mềnh một bình nước mào hường rất là ngon!
Cứ cầm cái bình nước đáng yêu này thì không cô gái nào thèm ngó ngàng gì đến mình, mà sáng giờ ba bốn anh đẹp trai đá lông nheo rồi!
Quỷ xứ à…!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.